Doelstelling Kinderopvang Dukkie Vriezenveen

Wij gaan er van uit dat gezin, school en kerk in elkaars verlengde liggen. Veel ouders kiezen bewust voor een opvoeding volgens christelijke principes en voor een basisschool met Bijbelse grondslag. Dukkie wil aan kinderen van deze ouders verschillende vormen van kinderopvang bieden waarin deze lijn wordt voortgezet. Dukkie heet ook kinderen welkom uit niet-christelijke gezinnen of met een andere religie.

Al spelend ontdekken en leren kinderen. Het plezier dat daaraan beleefd wordt vinden wij van groot belang. Pedagogisch medewerkers creëren een sfeer waarin een kind zich zowel individueel als in groepsverband kan ontplooien. Een kind ontwikkelt zich wanneer het zich op zijn gemak voelt. Wanneer het een relatie kan aangaan met de opvoeders. En wanneer het een plaats gevonden heeft binnen de groep kinderen van de opvang.

kinderdagopvang-vriezenveen
kinderdagverblijf-dukkie-vriezenveen

Christelijke identiteit Kinderopvang Dukkie

Kinderopvang Dukkie te Vriezenveen heeft een christelijke grondslag. In de Bijbel staat:

Later brachten enkele mensen hun kinderen bij Jezus. Zij wilden graag dat Hij zijn handen op hen zou leggen en voor hen zou bidden. Maar de discipelen zeiden dat zij Hem niet mochten lastig vallen. ”Laat de kinderen toch bij mij komen “, zei Jezus. “Houdt ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemelen is ook voor hen.” Hij legde zijn handen op hun hoofdjes en zegende hen voordat Hij verder ging. (Mattheüs 19:13-15)

We zijn er van overtuigd dat wij kinderen, hoe jong ze ook zijn, mogen vertellen over Jezus. Dat Jezus van alle kinderen houdt en een relatie met de kinderen wil. We hopen dat dit er toe zal leiden dat het kind zoveel hoort en leert over Gods liefde voor de mensen en kinderen, dat er daarna een steeds groeiend verlangen zal zijn om daar meer over te horen en te leren.

Daarom lezen we met de kinderen uit de Bijbel en wordt er gezamenlijk gebeden en gedankt voor het eten. We leven bewust toe naar de christelijke feesten en staan stil bij de betekenis ervan. Tevens zullen er bepaalde christelijke waarden en normen gehanteerd worden zoals liefde en respect voor elkaar, het helpen van elkaar, vriendelijkheid, vergeven, eerlijk zijn, geduldig zijn, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.